Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene Voorwaarden(AV)

Algemene voorwaarden van Ayurvedic Touch voor Orthomoleculaire Therapie, (Personal) Yoga Training en massage behandelingen, gevestigd te Zandvoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 34337048. 

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen Ayurvedic Touch en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Ayurvedic Touch zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen goed vakmanschap uitvoeren; op Ayurvedic Touch rust een inspanningsverbintenis. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Ayurvedic Touch worden medegedeeld.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Ayurvedic Touch enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Ayurvedic Touch aan de werkgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

 1. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Ayurvedic Touch is bevestigd.
 2. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Ayurvedic Touch zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Ayurvedic Touch zal de cliënt tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren.

Artikel 5. Vervanging

 1. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Ayurvedic Touch zorg dragen voor vervanging door een gecertificeerde yogadocent of masseur of een nieuwe afspraak maken om nakoming volgens overeenkomst te bewerkstelligen.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers en particuliere cliënten dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Indien annulering niet tijdig plaatsvindt zal 100 % van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht.
 2. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project c.q. evenement:
 • Tot 6 weken voor aanvang van de opdracht, waarna door Ayurvedic Touch 50% van de betaling wordt gerestitueerd aan cliënt;
 • Tot 4 weken voor aanvang van de opdracht, waarna 25% van de betaling door Ayurvedic Touch wordt gerestitueerd aan cliënt;
 • Na 2 week voor aanvang van de opdracht wordt door Ayurvedic Touch geen bedrag meer aan cliënt gerestitueerd.
 1. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Ayurvedic Touch gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 2. De kosten voor cadeaubonnen worden niet gerestitueerd.
 3. Ayurvedic Touch heeft het recht de opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van Ayurvedic Touch, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.

Artikel 7. Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Ayurvedic Touch met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
 2. Ayurvedic Touch behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 8. Voorwaarden cadeaubonnen

 1. Het tarief voor de cadeaubon dient contant te worden overhandigd dan wel te worden gestort op de ING rekening van Ayurvedic Touch. De cadeaubon wordt uitgegeven na ontvangst van contanten dan wel na bijschrijving van het bedrag op het rekeningnummer NL83INGB0002741783 t.g.v. B. van Zeijderveld.
 2. De cadeaubon kan voor Personal Yoga Training, voedingsconsult en massage worden ingewisseld bij Ayurvedic Touch. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. De particuliere cliënt dient gelijk na afloop van het voedingsconsult, massage of Personal Yoga Training contant of per Tikkie te betalen.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient de bedrijfsmatige cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum aan Ayurvedic Touch te betalen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en kan verplichting van Ayurvedic Touch worden opgeschort.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zullen de vorderingen van Ayurvedic Touch en de verplichtingen van cliënt jegens Ayurvedic Touch onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor de rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 6. Voor het geval naar het oordeel van Ayurvedic Touch de financiële positie van de cliënt risico’s met zich brengt, is Ayurvedic Touch gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Ayurvedic Touch voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1,135,000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Ayurvedic Touch beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Ayurvedic Touch wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Ayurvedic Touch ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. De cliënt vrijwaart Ayurvedic Touch voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de bedrijfsmatige cliënt (werkgever).
 3. Ayurvedic Touch is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Ayurvedic Touch kunnen worden toegerekend.
 4. Ayurvedic Touch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Ayurvedic Touch zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van de klacht over de geadviseerde supplementen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld veroorzaakt door Ayurvedic Touch.

Artikel 11. Tussentijdse ontbinding

 1. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden door een mail of brief, indien: de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij mail of brief voor nakoming gestelde termijn. Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. De cliënt komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren
 2. Ayurvedic Touch is gerechtigd de overeenkomst, schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 12. Personal Yoga Training – Orthomoleculaire Therapie –  massages 

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het getekende intake formulier aan Ayurvedic Touch te overhandigen.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelnemen aan de Personal Yoga Training, Orthomoleculaire Therapie en massage gebeurt op eigen risico. Ayurvedic Touch is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Personal Yoga Training, Orthomoleculaire Therapie of massage. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de therapeut overwegen de cliënt te weigeren voor deelname aan de Personal Yoga Training, Orthomoleculaire Therapie of massage. Dit kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid of door het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat deelname wordt ontzegd.

Orthomoleculaire Therapie, een yogasessie of, massage is geen vervanging van een medische behandeling. Het kan echter een goede aanvulling zijn. Raadpleeg hiervoor altijd de huisarts. Eventueel kan in overleg met de huisarts een gezamenlijk behandelplan worden opgestart.

Betaling

De cliënt dient de factuur direct na de Orthomoleculaire Therapie, massage of Personal Yoga Training contant of per Tikkie te voldoen. Indien de Personal Yoga Training of massage een onderdeel is van een pakket waarin diverse sessies van Orthomoleculaire therapie zijn opgenomen, dan dient de volledige factuur na het intake gesprek voldaan te worden.