Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ayurvedic Touch: Ayurvedic Touch gevestigd te Zandvoort.

Dienstverlening: yoga, organiseren van yoga & mindful retreats en Ayurvedische massage behandelingen voor particulieren & bedrijven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Ayurvedic Touch enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

c. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Ayurvedic Touch aan de werkgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Ayurvedic Touch is bevestigd.

b. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Ayurvedic Touch zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Ayurvedic Touch zal de cliënt tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren.

Artikel 4. Vervanging

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Ayurvedic Touch zorgdragen voor vervanging door een gecertificeerde yogadocent of masseur of een nieuwe afspraak maken om nakoming volgens overeenkomst te bewerkstelligen.

Artikel 5. Annulering

a. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers en particuliere cliënten dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Indien annulering niet tijdig plaatsvindt zal 100 % van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht.

b. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project c.q. evenement:

  • Tot 6 weken voor aanvang van de opdracht, waarna door Ayurvedic Touch 50% van de betaling wordt gerestitueerd aan cliënt;
  • Tot 4 weken voor aanvang van de opdracht, waarna 25% van de betaling door Ayurvedic Touch wordt gerestitueerd aan cliënt;
  • Na 2 week voor aanvang van de opdracht wordt door Ayurvedic Touch geen bedrag meer aan cliënt gerestitueerd.

c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Ayurvedic Touch gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

d. De kosten voor cadeaubonnen worden niet gerestitueerd.

e. Ayurvedic Touch heeft het recht de opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van Ayurvedic Touch, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.

Artikel 6. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Ayurvedic Touch met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

b. Ayurvedic Touch behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 7. Voorwaarden cadeaubonnen

a. Het tarief voor de cadeaubon of rittenkaart dient contant te worden overhandigd dan wel te worden gestort op de ING rekening van Ayurvedic Touch. De cadeaubon wordt uitgegeven na ontvangst van contanten dan wel na bijschrijving van het bedrag op het rekeningnummer ING 2741783 t.g.v. B. van Zeijderveld.

b. De cadeaubon kan voor een yogales, Personal Yoga Training en massage worden ingewisseld bij Ayurvedic Touch. De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.

c. Voor de massage(s) en Personal Yoga Training wordt een datum en tijdstip gereserveerd. De yogalessen worden op een vaste avond of ochtend gegeven.

Artikel 8. Facturering en betaling

a. De particuliere cliënt dient gelijk na afloop van de massage contant en gepast te betalen. Yogalessen en Personal Yoga Training dienen vooraf betaald te worden.

b. Tenzij anders overeengekomen dient de bedrijfsmatige cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Ayurvedic Touch te betalen.

c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim. De verplichting van Ayurvedic Touch tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

d. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zullen de vorderingen van Ayurvedic Touch en de verplichtingen van cliënt jegens Ayurvedic Touch onmiddellijk opeisbaar zijn.

e. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor de rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

f. Voor het geval naar het oordeel van Ayurvedic Touch de financiële positie van de cliënt risico’s met zich brengt, is Ayurvedic Touch gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Ayurvedic Touch voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1,135,000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Ayurvedic Touch beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Ayurvedic Touch wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Ayurvedic Touch ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

b. De cliënt vrijwaart Ayurvedic Touch voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de bedrijfsmatige cliënt (werkgever).

c. Ayurvedic Touch is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Ayurvedic Touch kunnen worden toegerekend.

Artikel 10. Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden door een mail of brief, indien: de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij mail of brief voor nakoming gestelde termijn. Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. De cliënt komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren

b. Ayurvedic Touch is gerechtigd de overeenkomst, schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 11. Specifiek geldende voor yoga workshop, weekend en yoga retreat

Inschrijving

Door het insturen en ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. De reisbureau regeling is hier van toepassing.

Deelname

Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid en staat het de deelnemers vrij af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van het programma geeft geen recht op teruggaven van het inschrijfgeld en tevens geen recht op vervangende les of activiteit.

Gedrag

Ayurvedic Touch verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen(drugs- en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma, zonder teruggave van inschrijfgeld. Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

Aansprakelijkheid

Ayurvedic Touch zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de yoga lessen, workshops, weekends en yoga retreat. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele schade. Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden houdt Ayurvedic Touch het recht om de les, workshop, weekend of yoga retreat af te lassen. In dat geval ontvangen de inschrijvers het betaalde inschrijfgeld terug.

Medische disclaimers

De yogasessies zoals die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet te vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijk en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerde arts. Meldt voorafgaand aan de yogales altijd aan de docent of je lichamelijke klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

Annuleren

Als deelnemers besluiten te annuleren, wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere redenen, hebben zij het recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • Tot twee maanden voor aanvang van het programma:terugbetaling van 50% van de deelnamekosten
  • Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten

Vervanging docent

Bij uitval, door ziekte of andere reden, van de docent, zal Ayurvedic Touch zorgdragen voor vervanging van de docent of andere manier van compensatie.

Verzekering

Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Het sluiten van een annuleringverzekering wordt sterk aangeraden.

Artikel 12. yogales

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het getekende inschrijfformulier aan Ayurvedic Touch te overhandigen.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelnemen aan een les of workshop gebeurt op eigen risico. Ayurvedic Touch is niet verantwoordelijk voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, of voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, workshop of cursus. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de cursist te weigeren voor deelname aan de lessen. Dit kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid of verstoring van de groep of door het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat deelname wordt ontzegd.

Een reguliere yogales is geen vervanging van therapie of behandeling. Raadpleeg hiervoor altijd de huisarts.

Lidmaatschap en betaling

De deelnemer dient vooraf aan de les / workshop het verschuldigde lesgeld te voldoen door dit te storten op ING 2741783 t.g.v. B. van Zeijderveld of contant te betalen. De vergoeding is verschuldigd voor een proefles, 5 of 10-rittenkaart of workshop. De 5 of 10-rittenkaart is niet overdraagbaar en 7 of 13 weken geldig. Wanneer betalingsverplichting niet wordt nagekomen kan dit tot gevolg hebben dat de toegang tot de lessen wordt ontzegd totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen

Op feestdagen zal er geen yogales worden gegeven. De vakantiesluiting zal tijdig op locatie en website worden aangekondigd. De geldigheidsduur van de 5 of 10-rittenkaart zal verlengt worden met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven als gevolg van vakantie of zomerrooster, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit uiterlijk voor 18.00 op de lesdag te melden via 06-1139-9235(sms).

Gemiste lessen

Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip of dag worden ingehaald binnen de gestelde geldigheidsduur van de 5- of 10 rittenkaart. Na verloop van de geldigheidsduur vervalt de 5 of 10 rittenkaart en is restitutie niet mogelijk.

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]